Sponsorships

AR0028: Aberham

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0029: Fikadu

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0030: Shemeles

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0031: Kasahun

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0032: Derese

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0033: Tilahun

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0034: Teshom

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0035: Arareso

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0036: Gosa

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0037: Hacalu

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0038: Solomon

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0039: Aster

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0040: Muleta

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0041: Daba

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0042: Demena

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal

AR0043: Tesfaye

$0.00
Raised
$3,600.00
Goal